Overeenkomst van Data Processing
 

1. Elke advocaat, die deel uitmaakt van “Clijmans & Clijmans advocaten”, wordt m.b.t. zijn eigen cliënt(e) – natuurlijk persoon – beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. 

De naam en contactgegevens van de advocaten die deel uitmaken van “Clijmans & Clijmans advocaten” zijn: 

- mr. Eric Clijmans

kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 30, telefoonnummer 03/203.43.90; 

- mr. Caroline Clijmans

kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 30, telefoonnummer 03/203.43.90;

- mr. Maureen Van Raemdonck

kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 30, telefoonnummer 03/203.43.90;

- mr. Alissa Aina

kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schermersstraat 30, telefoonnummer 03/203.43.90.

 

2. Deze overeenkomst van data processing is van toepassing op alle persoonsgegevens die uw advocaat van u verzamelt en verwerkt. 

 

3. Volgende gegevens kunnen door uw advocaat verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer: 

- gegevens die u rechtstreeks aan uw advocaat verstrekt;

- identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsmnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, beroep, rijksregisternummer.

- financiële informatie: bankrekening, BIC-code, naam van de rekeninghouder.

 

4. De door u aan de advocaat verstrekte persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

- de totstandkoming en uitvoering van de opdracht die u als cliënt(e) aan uw advocaat toevertrouwt;

- de totstandkoming en uitvoering van de wettelijke verplichting(en) van de advocaat als werkgever;

- de naleving van de op uw advocaat van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving in de meest brede zin.

 

De door uw advocaat bekomen persoonsgegevens kunnen, wanneer vereist, verdeeld worden met:

- de medewerkers van uw advocaat;

- de administratieve medewerkers waarop de advocaat beroep doet;

- de externe boekhouder en/of accountant waarop uw advocaat beroep doet;

- de correspondenten in binnen- en buitenland waarop uw advocaat beroep dient te doen;

- de gerechtsdeurwaarder waarop uw advocaat beroep dient te doen.

 

Het delen van uw persoonsgegevens met voormelde derden zal evenwel slechts gebeuren voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming en de uitvoering van de uw advocaat toevertrouwde opdracht en/of uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst, waarbij die derden zullen gevraagd worden de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

 

5. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken, wissen, veranderen of corrigeren. Meer specifiek hebt u het recht om:

- uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken, als onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming;

- het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken of te weigeren;

- een handmatige herziening aan te vragen van bepaalde geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten waarbij uw rechten worden aangetast; en

- een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben. 


6. Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, heeft uw advocaat zowel op technisch als op organisatorisch vlak de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien om verlies, misbruik, openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Verder werden volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

- alle personen die namens uw advocaat van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimshouding daarvan;

- uw advocaat hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al zijn systemen;

- uw advocaat maakt back-ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- uw advocaat test en evalueert regelmatig voormelde maatregelen. 


7. Uw advocaat zal de van u bekomen persoonsgegevens wissen vijf jaar na beëindiging van de hem toevertrouwde opdracht.


8. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt u verzocht hierover direct contact op te nemen met uw advocaat.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  

Hierbij aanvaard ik voormelde algemene voorwaarden van gegevensbescherming. 

Antwerpen,